Kwaliteit

Kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen de Generalistische Basis GGz en de Gespecialiseerde GGz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Zo ook Praktijk Beresterk. Op verzoek kan deze worden ingezien. Meer informatie over het kwaliteitsstatuut kun je vinden op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl

Dossier en privacy

Er bestaan een aantal wetten waarmee je rechten als cliënt beschermd worden en waaraan hulpverleners zijn gebonden. Dit zijn de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO), de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG), de Wet Kwaliteit, klachten en geschillenzorg (Wkkgz).

Al je gegevens vallen onder de privacywet en alle informatie die de praktijk over je heeft, is vertrouwelijk. Er mag daarom geen informatie aan derden worden verstrekt zonder toestemming. 

Klachtregeling

Op grond van de Wet BIG vallen GZ-psychologen onder het Tuchtrecht. Op grond van deze wet kun je een klacht indienen bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Zij behandelen alleen klachten over het beroepsmatig handelen, geen klachten van financiële aard. Meer informatie over welke soort klachten in behandeling worden genomen vind je via: https://www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl/ik-heb-een-klacht 

Compliment

Wanneer je tevreden bent over de geboden zorg kun je dit uiteraard ook kenbaar maken. Hiervoor kun je terecht op de website van Zorgkaart Nederland: www.zorgkaartnederland.nl